โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 16
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 5 2 16 0 0 64
ร้อยละ 5.75 % 2.30 % 18.39 % 0.00 % 0.00 % 73.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 35
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 24.49 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 7 3 33 0 0 115
ร้อยละ 4.43 % 1.90 % 20.89 % 0.00 % 0.00 % 72.78 %

109 : 6 , 2 , 21 , 0 , 0 , 80...5.50 , 1.83 , 19.27 , 0.00 , 0.00 , 73.39 = 29 : 26.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net