โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
135
จำนวน(คน) 20 4 9 24 0 78
ร้อยละ 14.81 % 2.96 % 6.67 % 17.78 % 0.00 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
484
จำนวน(คน) 120 56 90 176 0 42
ร้อยละ 24.79 % 11.57 % 18.60 % 36.36 % 0.00 % 8.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 619 คน
จำนวน(คน) 140 60 99 200 0 120
ร้อยละ 22.62 % 9.69 % 15.99 % 32.31 % 0.00 % 19.39 %

619 : 140 , 60 , 99 , 200 , 0 , 120...22.62 , 9.69 , 15.99 , 32.31 , 0.00 , 19.39 = 499 : 80.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 499 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61%

Powered By www.thaieducation.net