โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 13
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 55
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 13.85 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 3 2 12 2 0 88
ร้อยละ 2.80 % 1.87 % 11.21 % 1.87 % 0.00 % 82.24 %

86 : 3 , 2 , 11 , 2 , 0 , 68...3.49 , 2.33 , 12.79 , 2.33 , 0.00 , 79.07 = 18 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net