โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 1 0 2 0 12
ร้อยละ 31.82 % 4.55 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 2 5 1 1 44
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 9.09 % 1.82 % 1.82 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 9 3 5 3 1 56
ร้อยละ 11.69 % 3.90 % 6.49 % 3.90 % 1.30 % 72.73 %

77 : 9 , 3 , 5 , 3 , 1 , 56...11.69 , 3.90 , 6.49 , 3.90 , 1.30 , 72.73 = 21 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net