โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 6
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 5 9 0 0 55
ร้อยละ 2.82 % 7.04 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 3 7 10 0 0 61
ร้อยละ 3.70 % 8.64 % 12.35 % 0.00 % 0.00 % 75.31 %

81 : 3 , 7 , 10 , 0 , 0 , 61...3.70 , 8.64 , 12.35 , 0.00 , 0.00 , 75.31 = 20 : 24.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69%

Powered By www.thaieducation.net