โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 29
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 0 6 3 0 77
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 6.52 % 3.26 % 0.00 % 83.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 43
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 11 1 10 4 0 149
ร้อยละ 6.29 % 0.57 % 5.71 % 2.29 % 0.00 % 85.14 %

126 : 8 , 1 , 7 , 4 , 0 , 106...6.35 , 0.79 , 5.56 , 3.17 , 0.00 , 84.13 = 20 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86%

Powered By www.thaieducation.net