โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 2 1 2 1 21
ร้อยละ 18.18 % 6.06 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 0 4 5 4 72
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 4.44 % 5.56 % 4.44 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 1 5 0 1 41
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 10.42 % 0.00 % 2.08 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 11 3 10 7 6 134
ร้อยละ 6.43 % 1.75 % 5.85 % 4.09 % 3.51 % 78.36 %

123 : 11 , 2 , 5 , 7 , 5 , 93...8.94 , 1.63 , 4.07 , 5.69 , 4.07 , 75.61 = 30 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64%

Powered By www.thaieducation.net