โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 6
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 0 0 6 2 2 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 0 7 0 2 27
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 5.26 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 3 1 13 2 4 75
ร้อยละ 3.06 % 1.02 % 13.27 % 2.04 % 4.08 % 76.53 %

60 : 1 , 1 , 6 , 2 , 2 , 48...1.67 , 1.67 , 10.00 , 3.33 , 3.33 , 80.00 = 12 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47%

Powered By www.thaieducation.net