โรงเรียนบ้านโนนผักชี (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 4 5 3 0 18
ร้อยละ 9.09 % 12.12 % 15.15 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 5 8 4 3 70
ร้อยละ 4.26 % 5.32 % 8.51 % 4.26 % 3.19 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 4 5 9 4 3 19
ร้อยละ 9.09 % 11.36 % 20.45 % 9.09 % 6.82 % 43.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 11 14 22 11 6 107
ร้อยละ 6.43 % 8.19 % 12.87 % 6.43 % 3.51 % 62.57 %

127 : 7 , 9 , 13 , 7 , 3 , 88...5.51 , 7.09 , 10.24 , 5.51 , 2.36 , 69.29 = 39 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43%

Powered By www.thaieducation.net