โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
165
จำนวน(คน) 43 4 15 1 1 101
ร้อยละ 26.06 % 2.42 % 9.09 % 0.61 % 0.61 % 61.21 %
ระดับประถมศึกษา
492
จำนวน(คน) 48 6 82 2 0 354
ร้อยละ 9.76 % 1.22 % 16.67 % 0.41 % 0.00 % 71.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 657 คน
จำนวน(คน) 91 10 97 3 1 455
ร้อยละ 13.85 % 1.52 % 14.76 % 0.46 % 0.15 % 69.25 %

657 : 91 , 10 , 97 , 3 , 1 , 455...13.85 , 1.52 , 14.76 , 0.46 , 0.15 , 69.25 = 202 : 30.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 657 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75%

Powered By www.thaieducation.net