โรงเรียนบ้านนารายณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 44
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 4.00 % 2.00 % 2.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 16 5 24 4 1 115
ร้อยละ 9.70 % 3.03 % 14.55 % 2.42 % 0.61 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 17 6 26 5 2 159
ร้อยละ 7.91 % 2.79 % 12.09 % 2.33 % 0.93 % 73.95 %

215 : 17 , 6 , 26 , 5 , 2 , 159...7.91 , 2.79 , 12.09 , 2.33 , 0.93 , 73.95 = 56 : 26.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net