โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 5
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 5 2 1 3 5 29
ร้อยละ 11.11 % 4.44 % 2.22 % 6.67 % 11.11 % 64.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 6 2 1 3 6 34
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 1.92 % 5.77 % 11.54 % 65.38 %

52 : 6 , 2 , 1 , 3 , 6 , 34...11.54 , 3.85 , 1.92 , 5.77 , 11.54 , 65.38 = 18 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net