โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 17
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 4.55 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 66
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 34
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 6.98 % 4.65 % 0.00 % 79.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 6 4 9 4 1 117
ร้อยละ 4.26 % 2.84 % 6.38 % 2.84 % 0.71 % 82.98 %

98 : 4 , 2 , 6 , 2 , 1 , 83...4.08 , 2.04 , 6.12 , 2.04 , 1.02 , 84.69 = 15 : 15.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02%

Powered By www.thaieducation.net