โรงเรียนบึงคำคู (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 4 2 4 14
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 7.69 % 15.38 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 0 16 6 10 45
ร้อยละ 7.23 % 0.00 % 19.28 % 7.23 % 12.05 % 54.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 0 8 2 6 20
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 21.05 % 5.26 % 15.79 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 10 0 28 10 20 79
ร้อยละ 6.80 % 0.00 % 19.05 % 6.80 % 13.61 % 53.74 %

109 : 8 , 0 , 20 , 8 , 14 , 59...7.34 , 0.00 , 18.35 , 7.34 , 12.84 , 54.13 = 50 : 45.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26%

Powered By www.thaieducation.net