โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 14
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 2 0 3 2 1 33
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 7.32 % 4.88 % 2.44 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 3 2 47
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 6.67 % 5.00 % 3.33 % 78.33 %

60 : 3 , 1 , 4 , 3 , 2 , 47...5.00 , 1.67 , 6.67 , 5.00 , 3.33 , 78.33 = 13 : 21.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67%

Powered By www.thaieducation.net