โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 1
ร้อยละ 87.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 29 0 2 0 4 7
ร้อยละ 69.05 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 9.52 % 16.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 36 0 2 0 4 8
ร้อยละ 72.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 8.00 % 16.00 %

50 : 36 , 0 , 2 , 0 , 4 , 8...72.00 , 0.00 , 4.00 , 0.00 , 8.00 , 16.00 = 42 : 84.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00%

Powered By www.thaieducation.net