โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 8.82 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 2 15 0 0 58
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 19.48 % 0.00 % 0.00 % 75.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 2 5 19 0 0 85
ร้อยละ 1.80 % 4.50 % 17.12 % 0.00 % 0.00 % 76.58 %

111 : 2 , 5 , 19 , 0 , 0 , 85...1.80 , 4.50 , 17.12 , 0.00 , 0.00 , 76.58 = 26 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net