โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 26
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 5 7 0 0 0 132
ร้อยละ 3.47 % 4.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 7 8 0 0 0 227
ร้อยละ 2.89 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.80 %

173 : 7 , 8 , 0 , 0 , 0 , 158...4.05 , 4.62 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 91.33 = 15 : 8.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20%

Powered By www.thaieducation.net