โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 12 0 13 0 0 96
ร้อยละ 9.92 % 0.00 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 79.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.71 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 12 0 25 0 0 161
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 12.63 % 0.00 % 0.00 % 81.31 %

163 : 12 , 0 , 16 , 0 , 0 , 135...7.36 , 0.00 , 9.82 , 0.00 , 0.00 , 82.82 = 28 : 17.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69%

Powered By www.thaieducation.net