โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 50
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 5.17 % 1.72 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 11 1 19 2 0 114
ร้อยละ 7.48 % 0.68 % 12.93 % 1.36 % 0.00 % 77.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 2 13 0 0 49
ร้อยละ 7.25 % 2.90 % 18.84 % 0.00 % 0.00 % 71.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 19 4 35 3 0 213
ร้อยละ 6.93 % 1.46 % 12.77 % 1.09 % 0.00 % 77.74 %

205 : 14 , 2 , 22 , 3 , 0 , 164...6.83 , 0.98 , 10.73 , 1.46 , 0.00 , 80.00 = 41 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26%

Powered By www.thaieducation.net