โรงเรียนบ้านหินดาด (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 13 12 4 0 0 31
ร้อยละ 21.67 % 20.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 51.67 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 0 0 19 10 0 151
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.56 % 5.56 % 0.00 % 83.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 13 12 23 10 0 182
ร้อยละ 5.42 % 5.00 % 9.58 % 4.17 % 0.00 % 75.83 %

240 : 13 , 12 , 23 , 10 , 0 , 182...5.42 , 5.00 , 9.58 , 4.17 , 0.00 , 75.83 = 58 : 24.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17%

Powered By www.thaieducation.net