โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 5 3 0 0 33
ร้อยละ 4.65 % 11.63 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 104
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 5 8 13 0 0 176
ร้อยละ 2.48 % 3.96 % 6.44 % 0.00 % 0.00 % 87.13 %

161 : 5 , 7 , 12 , 0 , 0 , 137...3.11 , 4.35 , 7.45 , 0.00 , 0.00 , 85.09 = 24 : 14.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87%

Powered By www.thaieducation.net