โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 7 3 0 0 31
ร้อยละ 4.65 % 16.28 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 104
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 6 10 12 0 0 174
ร้อยละ 2.97 % 4.95 % 5.94 % 0.00 % 0.00 % 86.14 %

161 : 6 , 9 , 11 , 0 , 0 , 135...3.73 , 5.59 , 6.83 , 0.00 , 0.00 , 83.85 = 26 : 16.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86%

Powered By www.thaieducation.net