โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 7 7 0 0 79
ร้อยละ 5.10 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 80.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 40
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 7 7 9 0 1 144
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 5.36 % 0.00 % 0.60 % 85.71 %

125 : 5 , 7 , 8 , 0 , 1 , 104...4.00 , 5.60 , 6.40 , 0.00 , 0.80 , 83.20 = 21 : 16.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net