โรงเรียนบ้านห้วยบง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 0 1 7 1 38
ร้อยละ 12.96 % 0.00 % 1.85 % 12.96 % 1.85 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 9 6 27 15 33 58
ร้อยละ 6.08 % 4.05 % 18.24 % 10.14 % 22.30 % 39.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 2 12 4 14 39
ร้อยละ 2.74 % 2.74 % 16.44 % 5.48 % 19.18 % 53.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 18 8 40 26 48 135
ร้อยละ 6.55 % 2.91 % 14.55 % 9.45 % 17.45 % 49.09 %

202 : 16 , 6 , 28 , 22 , 34 , 96...7.92 , 2.97 , 13.86 , 10.89 , 16.83 , 47.52 = 106 : 52.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91%

Powered By www.thaieducation.net