โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 10 15 8 3 0 85
ร้อยละ 8.26 % 12.40 % 6.61 % 2.48 % 0.00 % 70.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 31
ร้อยละ 6.98 % 11.63 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 13 20 16 3 0 139
ร้อยละ 6.81 % 10.47 % 8.38 % 1.57 % 0.00 % 72.77 %

148 : 10 , 15 , 12 , 3 , 0 , 108...6.76 , 10.14 , 8.11 , 2.03 , 0.00 , 72.97 = 40 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23%

Powered By www.thaieducation.net