โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 34
ร้อยละ 14.29 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 1 14 0 0 60
ร้อยละ 6.25 % 1.25 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 35
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 14 2 19 0 0 129
ร้อยละ 8.54 % 1.22 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 78.66 %

122 : 11 , 2 , 15 , 0 , 0 , 94...9.02 , 1.64 , 12.30 , 0.00 , 0.00 , 77.05 = 28 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34%

Powered By www.thaieducation.net