โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 3 4 1 0 25
ร้อยละ 13.16 % 7.89 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 2 1 19 1 0 56
ร้อยละ 2.53 % 1.27 % 24.05 % 1.27 % 0.00 % 70.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 8 4 26 2 0 121
ร้อยละ 4.97 % 2.48 % 16.15 % 1.24 % 0.00 % 75.16 %

117 : 7 , 4 , 23 , 2 , 0 , 81...5.98 , 3.42 , 19.66 , 1.71 , 0.00 , 69.23 = 36 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.84%

Powered By www.thaieducation.net