โรงเรียนบ้านวังสนวน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 5 14 0 0 67
ร้อยละ 6.52 % 5.43 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 6 8 21 0 0 117
ร้อยละ 3.95 % 5.26 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 76.97 %

118 : 6 , 7 , 15 , 0 , 0 , 90...5.08 , 5.93 , 12.71 , 0.00 , 0.00 , 76.27 = 28 : 23.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net