โรงเรียนบ้านวังสนวน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 21
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 5 4 13 0 0 70
ร้อยละ 5.43 % 4.35 % 14.13 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 11 5 19 0 0 117
ร้อยละ 7.24 % 3.29 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 76.97 %

118 : 9 , 4 , 14 , 0 , 0 , 91...7.63 , 3.39 , 11.86 , 0.00 , 0.00 , 77.12 = 27 : 22.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net