โรงเรียนบ้านหนองสาร (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 9
ร้อยละ 23.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 7 1 6 5 0 32
ร้อยละ 13.73 % 1.96 % 11.76 % 9.80 % 0.00 % 62.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 10 2 6 5 0 41
ร้อยละ 15.63 % 3.13 % 9.38 % 7.81 % 0.00 % 64.06 %

64 : 10 , 2 , 6 , 5 , 0 , 41...15.63 , 3.13 , 9.38 , 7.81 , 0.00 , 64.06 = 23 : 35.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.94%

Powered By www.thaieducation.net