โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 45
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 6 3 22 0 0 110
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 15.60 % 0.00 % 0.00 % 78.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 1 16 0 0 47
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 23.88 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 11 6 42 0 0 202
ร้อยละ 4.21 % 2.30 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 77.39 %

194 : 8 , 5 , 26 , 0 , 0 , 155...4.12 , 2.58 , 13.40 , 0.00 , 0.00 , 79.90 = 39 : 20.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61%

Powered By www.thaieducation.net