โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 42
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 7 5 21 0 0 110
ร้อยละ 4.90 % 3.50 % 14.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 1 15 0 0 47
ร้อยละ 5.97 % 1.49 % 22.39 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 15 9 41 0 0 199
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 15.53 % 0.00 % 0.00 % 75.38 %

197 : 11 , 8 , 26 , 0 , 0 , 152...5.58 , 4.06 , 13.20 , 0.00 , 0.00 , 77.16 = 45 : 22.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62%

Powered By www.thaieducation.net