โรงเรียนบ้านพันชนะ (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 4 1 3 3 5
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 5.00 % 15.00 % 15.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 3 4 4 4 32
ร้อยละ 9.62 % 5.77 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 43
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 16.07 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 13 7 14 7 7 80
ร้อยละ 10.16 % 5.47 % 10.94 % 5.47 % 5.47 % 62.50 %

72 : 9 , 7 , 5 , 7 , 7 , 37...12.50 , 9.72 , 6.94 , 9.72 , 9.72 , 51.39 = 35 : 48.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net