โรงเรียนบ้านแปรง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 12 6 12 2 0 82
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 10.53 % 1.75 % 0.00 % 71.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 42
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 14 8 23 2 0 158
ร้อยละ 6.83 % 3.90 % 11.22 % 0.98 % 0.00 % 77.07 %

152 : 12 , 6 , 16 , 2 , 0 , 116...7.89 , 3.95 , 10.53 , 1.32 , 0.00 , 76.32 = 36 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93%

Powered By www.thaieducation.net