โรงเรียนบ้านแปรง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 33
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 0 15 0 0 89
ร้อยละ 6.31 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 80.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 43
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 12 0 25 0 0 165
ร้อยละ 5.94 % 0.00 % 12.38 % 0.00 % 0.00 % 81.68 %

149 : 9 , 0 , 18 , 0 , 0 , 122...6.04 , 0.00 , 12.08 , 0.00 , 0.00 , 81.88 = 27 : 18.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.32%

Powered By www.thaieducation.net