โรงเรียนบ้านวังโป่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 63
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 16.25 % 0.00 % 0.00 % 78.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 3 2 19 0 0 99
ร้อยละ 2.44 % 1.63 % 15.45 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %

108 : 2 , 2 , 16 , 0 , 0 , 88...1.85 , 1.85 , 14.81 , 0.00 , 0.00 , 81.48 = 20 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net