โรงเรียนบ้านโนนเต็ง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 1 0 0 0 22
ร้อยละ 20.69 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 18
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 9 4 6 0 0 92
ร้อยละ 8.11 % 3.60 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 82.88 %

87 : 8 , 2 , 3 , 0 , 0 , 74...9.20 , 2.30 , 3.45 , 0.00 , 0.00 , 85.06 = 13 : 14.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12%

Powered By www.thaieducation.net