โรงเรียนบ้านคลองแค (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 25
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 16 7 23 5 0 43
ร้อยละ 17.02 % 7.45 % 24.47 % 5.32 % 0.00 % 45.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 19 9 28 5 0 68
ร้อยละ 14.73 % 6.98 % 21.71 % 3.88 % 0.00 % 52.71 %

129 : 19 , 9 , 28 , 5 , 0 , 68...14.73 , 6.98 , 21.71 , 3.88 , 0.00 , 52.71 = 61 : 47.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 47.29%

Powered By www.thaieducation.net