โรงเรียนบ้านหินลาด (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 3 11 6 7 14
ร้อยละ 4.65 % 6.98 % 25.58 % 13.95 % 16.28 % 32.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 2 3 12 7 7 21
ร้อยละ 3.85 % 5.77 % 23.08 % 13.46 % 13.46 % 40.38 %

52 : 2 , 3 , 12 , 7 , 7 , 21...3.85 , 5.77 , 23.08 , 13.46 , 13.46 , 40.38 = 31 : 59.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62%

Powered By www.thaieducation.net