โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 27
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 23.26 % 0.00 % 0.00 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 10 8 17 1 0 76
ร้อยละ 8.93 % 7.14 % 15.18 % 0.89 % 0.00 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 6 3 9 1 0 26
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 20.00 % 2.22 % 0.00 % 57.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 22 11 36 2 0 129
ร้อยละ 11.00 % 5.50 % 18.00 % 1.00 % 0.00 % 64.50 %

155 : 16 , 8 , 27 , 1 , 0 , 103...10.32 , 5.16 , 17.42 , 0.65 , 0.00 , 66.45 = 52 : 33.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50%

Powered By www.thaieducation.net