โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 9 0 3 1 0 15
ร้อยละ 32.14 % 0.00 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 8 19 5 0 70
ร้อยละ 3.77 % 7.55 % 17.92 % 4.72 % 0.00 % 66.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 13 8 22 6 0 85
ร้อยละ 9.70 % 5.97 % 16.42 % 4.48 % 0.00 % 63.43 %

134 : 13 , 8 , 22 , 6 , 0 , 85...9.70 , 5.97 , 16.42 , 4.48 , 0.00 , 63.43 = 49 : 36.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57%

Powered By www.thaieducation.net