โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 1 1 7 0 61
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 1.39 % 9.72 % 0.00 % 84.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 3 1 5 7 0 84
ร้อยละ 3.00 % 1.00 % 5.00 % 7.00 % 0.00 % 84.00 %

100 : 3 , 1 , 5 , 7 , 0 , 84...3.00 , 1.00 , 5.00 , 7.00 , 0.00 , 84.00 = 16 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net