โรงเรียนด่านขุนทด (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 10 5 18 1 0 119
ร้อยละ 6.54 % 3.27 % 11.76 % 0.65 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
874
จำนวน(คน) 34 11 148 0 0 681
ร้อยละ 3.89 % 1.26 % 16.93 % 0.00 % 0.00 % 77.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1027 คน
จำนวน(คน) 44 16 166 1 0 800
ร้อยละ 4.28 % 1.56 % 16.16 % 0.10 % 0.00 % 77.90 %

1027 : 44 , 16 , 166 , 1 , 0 , 800...4.28 , 1.56 , 16.16 , 0.10 , 0.00 , 77.90 = 227 : 22.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1027 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 227 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10%

Powered By www.thaieducation.net