โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 3 3 2 0 15
ร้อยละ 20.69 % 10.34 % 10.34 % 6.90 % 0.00 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 20 0 16 1 1 77
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 13.91 % 0.87 % 0.87 % 66.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 26 3 19 3 1 92
ร้อยละ 18.06 % 2.08 % 13.19 % 2.08 % 0.69 % 63.89 %

144 : 26 , 3 , 19 , 3 , 1 , 92...18.06 , 2.08 , 13.19 , 2.08 , 0.69 , 63.89 = 52 : 36.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11%

Powered By www.thaieducation.net