โรงเรียนวัดกุดพิมาน (สพป.นครราชสีมา เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 4
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 1 6 5 5 18
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 15.38 % 12.82 % 12.82 % 46.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 0 0 0 1 1 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 6 3 7 8 7 30
ร้อยละ 9.84 % 4.92 % 11.48 % 13.11 % 11.48 % 49.18 %

51 : 6 , 3 , 7 , 7 , 6 , 22...11.76 , 5.88 , 13.73 , 13.73 , 11.76 , 43.14 = 29 : 56.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82%

Powered By www.thaieducation.net