โรงเรียนบ้านหมูสี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 3 2 3 5 76
ร้อยละ 0.00 % 3.37 % 2.25 % 3.37 % 5.62 % 85.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 0 3 2 3 5 169
ร้อยละ 0.00 % 1.65 % 1.10 % 1.65 % 2.75 % 92.86 %

123 : 0 , 3 , 2 , 3 , 5 , 110...0.00 , 2.44 , 1.63 , 2.44 , 4.07 , 89.43 = 13 : 10.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14%

Powered By www.thaieducation.net