โรงเรียนบ้านหมูสี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 7 4 5 3 3
ร้อยละ 12.00 % 28.00 % 16.00 % 20.00 % 12.00 % 12.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 7 15 5 7 8 56
ร้อยละ 7.14 % 15.31 % 5.10 % 7.14 % 8.16 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 10 22 9 12 11 117
ร้อยละ 5.52 % 12.15 % 4.97 % 6.63 % 6.08 % 64.64 %

123 : 10 , 22 , 9 , 12 , 11 , 59...8.13 , 17.89 , 7.32 , 9.76 , 8.94 , 47.97 = 64 : 52.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 35.36%

Powered By www.thaieducation.net