โรงเรียนบ้านปรางคล้า (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 98.53 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 99
ร้อยละ 0.95 % 0.95 % 3.81 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 166
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 2.89 % 0.00 % 0.00 % 95.95 %

173 : 1 , 1 , 5 , 0 , 0 , 166...0.58 , 0.58 , 2.89 , 0.00 , 0.00 , 95.95 = 7 : 4.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05%

Powered By www.thaieducation.net