โรงเรียนบ้านท่าช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
184
จำนวน(คน) 0 0 4 0 3 177
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 1.63 % 96.20 %
ระดับประถมศึกษา
510
จำนวน(คน) 10 10 16 10 17 447
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 3.14 % 1.96 % 3.33 % 87.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
312
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 312
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1006 คน
จำนวน(คน) 10 10 20 10 20 936
ร้อยละ 0.99 % 0.99 % 1.99 % 0.99 % 1.99 % 93.04 %

694 : 10 , 10 , 20 , 10 , 20 , 624...1.44 , 1.44 , 2.88 , 1.44 , 2.88 , 89.91 = 70 : 10.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1006 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 6.96%

Powered By www.thaieducation.net